Historia

Życie Weterynaryjne o T. Podbielskim, 1966 r.

ŻYCIE WETERYNARYJNE
04-1966

Tadeusz Podbielski

Kol. Tadeusz Podbielski urodził się 26 marca 1903 roku w Łomży. Tam w 1926 r. skończył gimnazjum i następnie wstąpił na Wydział Weterynaryjny Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom lekarza wet. Otrzymał w 1931 roku. Bezpośrednio po ukończeniu studiów powołano go do wojska do rocznej Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu.

Pracę zawodową rozpoczyna Kol. Podbielski jako lekarz rejonowy w Piątnicy k. Łomży, skąd w 1934 r. przenosi się do Konina. Pracuje tu aż do wybuchu wojny. Wykonując swoje obowiązki zawodowe Kol. Podbielski daje się poznać miejscowej ludności nie tylko jako dobry fachowiec, ale także jako działacz społeczny. Stara się nie tylko leczyć zwierzęta, ale i uzdrawiać stosunki międzyludzkie. Z tej drugiej strony działalności pamiętają go mieszkańcy Piątnicy, a zwłaszcza z Kolna i okolicy.

W Kolnie bowiem dzięki jego społecznemu zaangażowaniu i energii zawdzięcza rozwój ówczesna tamtejsza spółdzielnia mleczarska. Piastując stanowisko prezesa Rady Nadzorczej skupia wokół niej aktyw, którego praca w krótkim czasie sprawia, że z bankruta spółdzielnia wyrasta na jedną z największych tego typu placówek w woj. białostockim. Rozszerzając stopniowo działalność gospodarczą w skup innych płodów rolnych spółdzielcy poważnie przyczyniają się do ożywienia gospodarczego rejonu i polepszenia bytu miejscowych rolników.

Wybuch wojny przerywa pracę Kol. Podbielskiego w Kolnie. Powołany do wojska pełni funkcje szefa szpitala dywizyjnego w 18 dywizji piechoty z grupy „Narew”. Po dostaniu się do niewoli niemieckiej przebywa w obozie jenieckim w Dęblinie, skąd z trudem udaje mu się wydostać, dzięki staraniom swojej żony. Podbielscy osiedlają się wówczas na terenie powiatu radomskiego, najpierw w Głowaczewie, a potem we wsi Rogożek. Kol. Podbielski pracuje jako lekarz wet. Obsługuje także majątki utworzone przez hitlerowców jak np. Lipie.

Praca lekarza wet. daje wówczas duże możliwości udzielania pomocy w ratowaniu ludzi i mienia. Podbielski wykorzystuje te możliwości i współpracuje z tajnymi organizacjami wojskowymi, działającymi na tym terenie.

Po zakończeniu wojny Podbielscy przenoszą się na Ziemie Zachodnie do Międzyrzecza Wielkopolskiego, gdzie Kol. Podbielski obejmuje stanowisko powiatowego lekarza weterynarii i funkcje tę pełni do dnia dzisiejszego.

Podobnie, jak kiedyś w Kolnie, tak i w swoim powiecie Kol. Podbielski znany jest nie tylko z działalności zawodowej, ale i z działalności społecznej. Interesuje się dosłownie wszystkimi sprawami Ziemi Międzyrzeckiej.

Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej Kol. Tadeusz wyróżniony został odznaką „Za zasługi w rozwoju woj. zielonogórskiego” i odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Pisząc o Kol. Podbielskim nie można nie wymienić również jego żony Zofii, która obok niego aktywnie uczestniczyła w działalności konspiracyjnej w okresie okupacji, jak i dziś w Międzyrzeczu ofiarnie pracując społecznie. Jest ona radną MRN, przewodniczącą Komitetu Pomocy Społecznej, prezeską Koła Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Za swą pracę, podobnie jak jej mąż, otrzymała odznakę „Za zasługi w rozwoju woj. zielonogórskiego”.

Przeczytaj więcej historii