Statut Fundacji

(tekst jednolity z dnia 23 kwietnia 2020 r.)

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „DR PODBIELSKI”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Michała Wieczorka w kancelarii notarialnej w Poznaniu, w dniu 10 października  2019 r. (Rep. A nr 5040/2019), zmienionego następnie w dniu 13 grudnia 2019 r. (Rep. A nr 6006/2019).

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U.2018.1491 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

§3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem.

§6

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

II. Cele i zadania Fundacji

§7

1 Celami statutowymi Fundacji są:

 1. Wspierania programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu dziedzin ekonomii, medycyny i nauk humanistycznych, mających służyć poprawie warunków życia społeczności,
 2. Wspierania materialnego i programowego oraz prowadzenia prac naukowo – badawczych niosących globalną progresję warunków życia człowieka poprzez:

a) działalność humanitarną i prorozwojową,

b) akcje dobroczynne i charytatywne,

c) działalność integracyjną i oświatową,

d) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

e) programy stypendialne.

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. działalności charytatywnej,
 4. ochrony i promocji zdrowia,
 5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 7. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 8. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 9. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 10. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 11. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 12. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 13. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 14. ratownictwa i ochrony ludności,
 15. promocji i organizacji woluntariatu,
 16. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 17. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 18. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 19. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 20. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-21.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach oraz innych podmiotach i organizacjach.

§8

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

1) wspieranie programowe oraz finansowanie lub dofinansowywanie:

projektów naukowo-badawczych realizowanych w przedmiocie badania i gromadzenia informacji o światowych potrzebach pomocowych;

b) projektów naukowo-badawczych wnoszących istotny postęp dla określenia warunków egzystencjalnych społeczności globalnej, zwłaszcza wnoszących wkład w postęp medycyny, biotechnologii, ekonomii i nauk humanistycznych,

b) działań instytucji życia publicznego wykonujących zadania w zakresie ochrony fundamentalnych praw człowieka i obywatela,

2) pozyskiwanie środków dystrybuowanej pomocy, ich przewóz i dystrybucję;

3) organizowanie zbiórek publicznych, w tym za pośrednictwem Internetu i innych środków przekazu i komunikacji na odległość;

4) udzielanie pomocy finansowej, organizacyjnej, know-how w budowie szeroko pojętej infrastruktury organizacjom pomocowym działającym na świecie;

5) pośredniczenie w inwestycjach przeprowadzanych przez organizacje pomocowe na całym świecie poprzez kojarzenie organizacji pomocowych i wolontariuszy oraz przekazywanie środków finansowych;

6) prowadzenie platformy umożliwiającej nawiązanie współpracy przez organizacje pomocowe i wolontariuszy oraz wymianę informacji pomiędzy organizacjami pomocowymi z całego świata; 7) dokonywanie przeglądu działalności organizacji pomocowych ze świata i przedstawianie rekomendacji odnośnie organizacji pomocowych do zaangażowania się w formie finansowej lub w formie wolontariatu;

8) organizowanie i udzielanie szeroko pojętej pomocy społecznej;

10) prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej;

11) wspieranie instytucji pomocowych w zakresie celów zgodnych ze statutem Fundacji;

12) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych;

13) organizowanie konferencji i seminariów;

14) organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie, programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych;

15) prowadzenie edukacji humanitarnej, rozwojowej i socjalnej;

16) współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju socjalnego, przeciwdziałaniu dyskryminacjom, kultury, wymiany informacji, pomocy społecznej i humanitarnej,

18) gromadzenie informacji o potrzebach różnych grup społecznych w różnych częściach świata, 19) udzielanie pomocy organizacyjnej, finansowej i know-how placówkom naukowych oraz tworzenie i prowadzenie placówek naukowych w ramach odrębnych lub już istniejących struktur organizacyjnych,

20) prowadzenie think-tanków, miejsc i platform wymiany myśli i poglądów.

§9

1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi i zagranicznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

3. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

4. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celem Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji

§10

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, w jaki wyposażył Fundację Fundator w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe i inne aktywa nabyte przez Fundację w okresie jej działalności.

1a Fundusz Założycielski jest przeznaczony w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 gr) na prowadzenie działalności statutowej. Fundusz Założycielski nie jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,

b) darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,

c) dochodów z aktywów oraz praw majątkowych Fundacji, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

d) dochodów z dotacji i subwencji oraz grantów, zbiórek i imprez publicznych,

e) odsetek i depozytów z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;

f)dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;

g) funduszy Unii Europejskiej;

h) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej

i) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach.

§11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i darczyńców.

2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarząd.

§12

1. Przychody Fundacji określone w § 10 ust. 3 przeznaczone są wyłącznie na prowadzenie działalności statutowej.

2. Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienie, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,                     w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

d) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

IV. Organy Fundacji

§13

Organami Fundacji są:

a) Zarząd;

b) Rada Fundacji.

§14

Zarząd

1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i zarządza jej majątkiem.

2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób powoływanych na czas nieoznaczony

3. Prezesa Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje, w drodze pisemnego oświadczenia, Rada Fundacji. Pozostali Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Fundacji przez Radę Fundacji.

4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.

6. Zarząd wieloosobowy może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.

7. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji. Członka Zarządu może odwołać Fundator w drodze pisemnego oświadczenia.

§15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

c) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

d) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach Fundacji nie przekazanych do kompetencji innych organów,

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

f) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

g) opiniowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji lub połączenia                   z innymi fundacjami,

h) sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdań z działalności Zarządu i Fundacji.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji ustalany przez Fundatorów.

§16

W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§17

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest statutowym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu. W zakresie wykonywania nadzoru Rada Fundacji nie podlega Zarządowi.

2. Rada Fundacji posiada kompetencje inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze.

3. Rada Fundacji powołuje członków Zarządu Fundacji.

4. Rada Fundacji składa się z 1 do 5 członków powoływanych na czas nieoznaczony.

5. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§18

1. Przewodniczącego Rady Fundacji wskazuje Fundator w oświadczeniu o powołaniu członka Rady Fundacji.

2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

§19

1. Rada Fundacji zbiera się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji podejmuje uchwały jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa Członków Rady Fundacji, a wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji.

4. Uchwała Rady Fundacji może być powzięta bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Fundacji wzięli udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia i co do porządku obrad.

5. Rada Fundacji może podjąć także uchwałę w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna jeżeli za jej podjęciem opowiedziała się bezwzględna większość ogólnej liczby Członków Rady Fundacji a wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni                         o treści projektu uchwały.

6. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, Wiceprzewodniczący Rady Fundacji lub inny Członek Rady Fundacji wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Fundacji. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się za pomocą zawiadomień skierowanych do każdego z Członków Rady Fundacji w formie pisemnej lub elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Fundacji może zarządzić krótszy termin zawiadomienia Członków Rady Fundacji o terminie posiedzenia.

7. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

§20

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1) wskazywanie głównych kierunków działalności Fundacji;

2) nadzór nad działalnością Fundacji;

3) opiniowanie rocznego planu finansowego Fundacji;

4) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji;

5) ocena pracy i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Fundacji oraz przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji;

6) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji;

7) proponowanie Zarządowi Fundacji podejmowania działań w celu realizacji celów Fundacji;

8) wyrażanie opinii w sprawie założenia lub przystąpienia Fundacji do spółek prawa handlowego i innych przedsięwzięć;

9) wyrażanie opinii w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją;

10) wyrażanie opinii w sprawie zmiany Statutu Fundacji;

11) wyrażanie opinii w sprawie likwidacji Fundacji;

12) występowanie do Zarządu z wnioskami o rozpatrzenie celowości podjęcia decyzji w przedmiocie połączenia z inną fundacją, likwidacji Fundacji lub zmiany Statutu Fundacji.

§21

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji

V. Fundatorzy

§22

1. Fundator jest zapraszany przez Fundację co najmniej raz do roku celem przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji przez Fundację jej celów, zapoznania się z bieżącą działalnością Fundacji i określeniem zamierzonych głównych kierunków jej działalności. Jego wnioski są, przekazywane Zarządowi.

2. Oprócz innych spraw należących do kompetencji Fundatora określonych w niniejszym Statucie, do wyłącznej kompetencji Fundatora, a po jego śmierci do kompetencji Rady Fundacji, należy podejmowanie decyzji w sprawie:

a) zmiany celów Fundacji;

b) zmiany Statutu Fundacji;

c) połączenia z inną fundacją;

d) likwidacji Fundacji;

e) przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.

3. W przypadku śmierci Fundatora prawa przewidziane niniejszym Statutem, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, przejdą na jego spadkobierców i przez nich będą wykonywane.

VI. Postanowienia końcowe

§24

1.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§25

1. W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – podlega ona likwidacji na podstawie oświadczenia uprawnionej osoby albo organu.

2. W oświadczeniu, o której mowa w ust. 1, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz ustala szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.

3. Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na cele społeczne lub gospodarczo użyteczne tożsame z celami Fundacji, o których mowa w § 7 ust. 1 Statutu Fundacji, w zakresie w jakim cele te pozostają zgodne z ustawą.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2020 roku.

Fundacja „Dr Podbielski”