Badania Mikroelementów TP2 Badania TP2

Badania

W związku z tym, że mikroelementy TP2 wykazują wpływ na leczenie chorób nowotworowych, co zostało potwierdzone świadectwami wielu osób, podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań laboratoryjnych celem ustalenia wpływu preparatu na komórki nowotworowe.

Jednostka Badawcza

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej

Sposób przeprowadzenia badań

Badania zostały wykonane in vitro (w warunkach laboratoryjnych) na pięciu liniach ludzkich komórek nowotworowych: raka płuc, raka prostaty, raka piersi, raka jajnika, raka jelita grubego.

Podsumowanie badań

Na podstawie badań, które zostały przeprowadzone, wynika, że preparat TP2 wykazywał ok. 2-2.5 razy wyższą aktywność w porównaniu do preparatu TP1, w hamowaniu wzrostu komórek nowotworowych (w warunkach laboratoryjnych). Większa aktywność TP2 związana była z obecnością jonów żelaza i miedzi w tym preparacie.

Wyniki dla TP2

Preparat TP2 został zastosowany bezpośrednio na komórki nowotworowe w różnych stężeniach (rozcieńczeniach). Liczba komórek po potraktowaniu badanymi preparatami była porównywana do liczby komórek kontrolnych (niczym nie traktowanych) i określana była jako % żywych komórek w porównaniu do komórek kontrolnych traktowanych jako 100%.

Rak prostaty (PC-3 ludzkie komórki raka prostaty)

Preparat TP2 w najwyższym zastosowanym rozcieńczeniu 1:400 komórki nowotworowe raka prostaty zahamował o ok. 78 % (w warunkach laboratoryjnych), czyli żywych komórek nowotworowych raka prostaty zostało tylko ok. 22 % w porównaniu do komórek kontrolnych.

Rak jelita grubego (HT-29 ludzkie komórki raka jelita)

Preparat TP2 w najwyższym zastosowanym rozcieńczeniu 1:400 komórki nowotworowe raka jelita grubego zahamował o ok. 97 % (w warunkach laboratoryjnych), czyli żywych komórek nowotworowych raka jelita grubego zostało tylko ok. 3 % w porównaniu do komórek kontrolnych.

Rak jajnika (A2780 ludzkie komórki raka jajnika)

Preparat TP2 komórki nowotworowe raka płuc i raka piersi zahamował o ok. 96 %, czyli żywych komórek nowotworowych raka płuc i raka piersi zostało tylko ok. 4%.

Rak płuc (A549 ludzkie komórki raka płuc)

Preparat TP2 w najwyższym zastosowanym rozcieńczeniu 1:400 komórki nowotworowe raka płuc zahamował o ok. 96 % (w warunkach laboratoryjnych), czyli żywych komórek nowotworowych raka płuc zostało tylko ok. 4 % w porównaniu do komórek kontrolnych.

Rak piersi (MCF-7 ludzkie komórki raka gruczołu piersiowego)

Preparat TP2 w najwyższym zastosowanym rozcieńczeniu 1:400 komórki nowotworowe raka piersi zahamował o ok. 96 % (w warunkach laboratoryjnych), czyli żywych komórek nowotworowych raka piersi zostało tylko ok. 4 % w porównaniu do komórek kontrolnych.

Opinie ekspertów

Dr Tadeusz Podbielski w 1945 r. rozpoczął pracę i badania nad preparatami TP. Poniżej znajdują się opinie innych ekspertów oraz instytucji po przeprowadzonych badaniach i weryfikacji preparatów TP.

Akademia Medyczna w Poznaniu

Akademia Medyczna w Poznaniu nawiązując do przeprowadzonych w Katadrze oznaczeń jonów Co, Mg, Zn w preparacie TP1 oraz Co, Mg, Zn, Cu, Fe w preparacie TP2, opracowanych przez dra Podbielskiego stwierdzam, że z piśmiennictwa fachowego nie wynika, aby skład ten oraz sposób dawkowania mogły stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. (Prof. dr hab. Jan Pawlaczyk, Akademia Medyczna w Poznaniu, dnia 28 kwietnia 2003 r.)

Instytut Żywności i Żywienia

Instytut Żywności i Żywienia w odpowiedzi na pismo o wydanie opinii dotyczącej produktów mikroelementy TP1 i TP2 wg. dr Tadeusza Podbielskiego: instytut nie zgłasza zastrzeżeń do składu w/w produktów oraz proponowanego dawkowania. (Z-ca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Żywności dr n. med. Lucjan Szponar, Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, dnia 5 grudnia 2003 r.)

Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Sanitarny uprzejmie informuje: w/w produkty uzyskały pozytywną opinię Instytutu Żywności i Żywienia z dnia 5 grudnia 2003 r. i mogą zostać wprowadzone do obrotu w Polsce. (Dyrektor Maria Stachowiak, Główne Inspektorat Sanitarny, dnia 17 lutego 2004 r.

Badania

Leczenie nowotworów z preparatem TP2 – badania

Na przestrzeni lat liczne świadectwa osób, które stosowały lub nadal stosują preparat TP2 doktora Tadeusza Podbielskiego potwierdziły jego pozytywne oddziaływanie na leczenie nowotworów. W następstwie podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań laboratoryjnych, których celem jest ustalenie wpływu, jaki ma ona na komórki nowotworowe.

Badania nad preparatem TP2 zostały wykonane w warunkach laboratoryjnych przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalne PAN Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej. Komórki nowotworowe poddane próbom to rak płuc, rak prostaty, rak jajnika, rak jelita grubego oraz rak piersi.

Poniżej znajdą Państwo wyniki poszczególnych badań pokazujących wpływ TP2 na komórki rakowe. Pokazują one, że naturalne leczenie nowotworów jest jak najbardziej możliwe.

Leczenie raka bez chemii – podsumowanie badań TP2

Przeprowadzone badania jednoznacznie wykazały, że preparat TP2 wykazuje około 2-2,5 wyższą aktywność w porównaniu do swojego poprzednika TP1, w hamowaniu wzrostu komórek nowotworowych (w warunkach laboratoryjnych). Zmiana jest zasługą wzbogacenia formuły o obecność jonów żelaza oraz miedzi.

Wpływ TP2 na leczenie nowotworów był badany poprzez naniesienie preparatu w różnych stężeniach bezpośrednio na komórki nowotworowe. Następnie porównano liczbę komórek po potraktowaniu ich środkiem z liczbą komórek kontrolnych, które nie były poddane wpływowi TP2. W ten sposób określono, w jakim procencie preparat był w stanie zahamować rozwój żywych komórek raka. Podane niżej wyniki badań odnoszą się do preparatu zastosowanego w rozcieńczeniu 1:400.

Leczenie raka jelita grubego

W warunkach laboratoryjnych preparat TP2 był w stanie zahamować wzrost komórek rakowych jelita grubego o około 97%. Oznacza to, że obecność żywych komórek rakowych w próbce po potraktowaniu jej preparatem zostało tylko około 3%.

Leczenie raka płuc

Preparat TP2 w warunkach laboratoryjnych zahamował około 96% komórek rakowych. W porównaniu do próbki kontrolnej oznacza to obecność tylko 4% żywych komórek nowotworowych.

Leczenie raka prostaty

W tym przypadku po przeprowadzeniu badań w warunkach laboratoryjnych wzrost komórek rakowych został zahamowany o około 78%. Oznacza to, że w porównaniu do próbki kontrolnej przeżyło około 22% komórek nowotworowych raka prostaty.

Leczenie raka jajnika

Preparat TP2, którym zostały potraktowane komórki nowotworowe raka jajnika, był w stanie zahamować ich rozrost o 96% (w warunkach laboratoryjnych). Po przeprowadzonym badaniu pozostało około 4% żywych komórek nowotworowych.

Leczenie raka piersi

W tym przypadku w warunkach laboratoryjnych preparat TP2 był w stanie również zahamować wzrost komórek rakowych o około 96%. Żywych komórek nowotworowych raka piersi pozostało około 4%.

Czytaj więcejZwiń opis