Regulamin Fundacji

Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia przez Fundację Dr Podbielski usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu Darczyniom i Darczyńcom przekazywanie darowizn pieniężnych na cele statutowe Fundacji.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Darczyni/Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony www.podbielski.pl

Fundacji, należy przez to rozumieć Fundację Dr Podbielski, ul. Ogrodowa 12, 61-821 Poznań; KRS 0000828273.

Strona internetowa www.podbielski.pl jest zarządzana przez Fundację. Korzystanie ze strony jest nieodpłatne.

Sposób zbierania i cel wykorzystania darowizn

 1. Darowizny przekazane przez Darczynie i Darczyńców wykorzystywane są wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji.
 2. Darowizny można przekazać po kliknięciu „Przekaż Darowiznę” na stronie www.podbielski.pl
 3. Darowizny te są obsługiwane przez operatorów płatności:
  – firmę Krajowy Integrator Płatności S.A.. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, NIP 7773061579
 4. Darowiznę można wpłacić za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez firmę
  Krajowy Integrator Płatności, tj. przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej i bezpośredniego przelewu na konto.
 5. Udzielane darowizny mogą mieć charakter jednorazowy (obsługiwane przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A.).
 6. Wysokość darowizny może wynosić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub każdą inną kwotę
  wskazaną przez Darczynię/Darczyńcę.

Dane osobowe

 1. Fundacja jest administratorem danych osobowych Darczyni/Darczyńcy. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 22. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Wpłacając darowiznę Darczyni/Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzebę obsługi darowizny. Darczyni/Darczyńca może udostępnić swoje dane osobowe celem otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących działań Fundacji.
 3. Fundacja gromadzi następujące dane: w przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu tPay zbieramy: imię i nazwisko, adres mailowy oraz opcjonalnie telefon. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.
 4. Numery kart płatniczych nie są zapisywane ani przetwarzane w systemie informatycznym Fundacji.

Bezpieczeństwo wpłat

Wpłaty Darczyń/Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.

Zamów za Darmo

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.podbielski.pl
 2. Mikroelementy wg receptury Dr Podbielskiego na stronie internetowej są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach mikroelementów oraz jego cenie – mikroelementy są za darmo, płaci się tylko za koszt przesyłki.
 3. Dostawy realizowane są na terenie Polski oraz za granicę.
 4. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu.
 5. Zamówień nie można łączyć. Jedno zamówienie to jedna buteleczka preparatu TP2 i ulotka informacyjna.
 6. Jedna osoba może złożyć jedno zamówienie. Kolejne zamówienie można złożyć po 2 miesiącach lub 6 miesiącach.
 7. Wysyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz InPost.
 8. W Polsce, czas dostawy to ok. 5 dni robocze od momentu przekazania zamówienia do Poczty
  Polskiej oraz InPost.
 9. Za granicę, czas dostawy to ok. 2-5 tygodni od momentu przekazania zamówienia do Poczty
  Polskiej.
 10. Mikroelementy wg receptury Dr Podbielskiego Fundacja przekazuje każdemu zamawiającemu za
  darmo.
 11. Na terenie Polski, należy pokryć tylko koszt przesyłki gotówką lub kartą 30 zł u kuriera InPost w momencie dostarczenia przesyłki przez kuriera lub 25 zł za dostawę przez Pocztę Polską i płatność online za pośrednictwem Tpay.
 12. Przesyłki za granicę, koszt dostawy 35 zł – płatność online PayPal lub przelew tradycyjny na dane Fundacji, które zamawiający otrzymuje na podanego w zamówieniu e-mail.
 13. Fundacja ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia bez podania przyczyny.

Regulamin Gromadzenia Środków Finansowych przez Fundację Dr Podbielskiego

 1. Fundacja Dr Podbielski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ogrodowa 12, 61-821 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000828273, posługującą się NIP 783-181-28-33 pozyskuje i wydatkuje środki finansowe na cele statutowe Fundacji https:// podbielski.pl/Statut_Fundacja_Dr_Podbielski.pdf
 2. Środki finansowe są gromadzone na rachunkach bankowych Fundacji. Wpłat na rachunki bankowe Fundacji można dokonywać przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności online Tpay. Ze względów bezpieczeństwa przelewy niezawierające pełnych danych identyfikujących osobę wpłacającą (imię i nazwisko) oraz adresu zamieszkania nie będą przyjmowane przez Fundację.
 3. Reklamacje dotyczące dokonanych wpłat należy składać na piśmie do Fundacji na adres siedziby lub za pośrednictwem email: kontakt@podbielski.pl. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Fundacja zawiadomi osobę ją składającą w ciągu 7 dni od daty jej złożenia na piśmie lub za pośrednictwem e- mail.
 4. Dane osobowe osób dokonujących wpłat na rzecz Fundacji są przetwarzane w celach związanych z obsługą płatności oraz sporządzaniem i przetwarzaniem dokumentacji księgowej i sprawozdawczej przez Fundację i podmioty pośredniczące w realizacji płatności elektronicznych zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Osoba dokonująca wpłat ma prawo:
  1. żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz ich
   przenoszenia,
  2. cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w
   takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody,
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenie przez
   administratora danych zasad przetwarzania danych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania danych osobowych przez Fundację znajduje się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://podbielski.pl/polityka_prywatnosc.pdf

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06 Lipca 2023 r.